SUSTAV RODILJNIH I RODITELJSKIH POTPORA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Morana Glowatzky Dukić, odvjetnica

Sustav rodiljnih i roditeljskih potpora u Republici Hrvatskoj uređen je odredbama Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama (N.N. 85/2008, 110/2008, 34/2011, 54/2013, 152/2014, 59/2017).

Sustav rodiljnih i roditeljskih naknada čine vremenske i novčane potpore. Vremenske potpore su dopusti, poštede od rada i propisano vrijeme za brigu o djetetu, dok su novčane potpore naknada plaće, novčana naknada, novčana pomoć i jednokratna novčana potpora za novorođeno dijete.

U nastavku ovog teksta slijedi pregled dijela rodiljnih i roditeljskih potpora koje mogu ostvariti zaposleni i nezaposleni roditelji i to u razdoblju od rođenja djeteta pa do djetetove prve godine života.

1. Zaposleni roditelj

  1. Rodiljni dopust

Rodiljni dopust obuhvaća razdoblje od 28 dana prije očekivanog poroda pa do navršenih 6 mjeseci djeteta i sastoji od obveznog i dodatnog rodiljnog dopusta.

Obvezni rodiljni dopust koristi trudnica odnosno majka i to u neprekidnom trajanju od 98 dana, od kojih 28 dana prije dana očekivanog poroda te 70 dana nakon rođenja djeteta. Iznimno, obvezni rodiljni dopust može početi koristiti i 45 dana prije dana očekivanog poroda, što utvrđuje izabrani doktor ginekolog.

Dodatni rodiljni dopust majka može koristiti nakon proteka obveznog rodiljnog dopusta do navršenih 6 mjeseci života djeteta i ovaj dio rodiljnog dopusta može prenijeti na oca djeteta, u cijelosti ili u vremenski ograničenom trajanju. Dodatni roditeljski dopust majka može koristiti i kao pravo na rad s polovicom punog radnog vremena.

U slučaju ranijeg rođenja djeteta, obvezni ili dodatni rodiljni dopust produžuje se za onoliko dana za koliko je dijete prerano rođeno.

U prvih 6 mjeseci djetetova života, roditelj ima pravo na naknadu plaće u iznosu 100% od osnovice za naknadu plaće koju čini prosječni iznos plaće koja je isplaćena u posljednjih 6 mjeseci prije odlaska na rodiljni dopust.

 

  1. Roditeljski dopust

Nakon navršenih 6 mjeseci života djeteta zaposleni roditelj ima pravo na roditeljski dopust. Roditeljski dopust se može koristiti do osme godine života djeteta iako ga većina roditelja iskoristi do prve godine djetetova života. Njegovo trajanje ovisi o broju rođene djece i načinu njegova korištenja pa tako roditelj ima pravo na roditeljski dopust u trajanju od:

  • 8 mjeseci, za prvo i drugo rođeno dijete,
  • 30 mjeseci, za rođene blizance, treće i svako sljedeće dijete.

Majka i otac mogu koristiti ovo pravo svaki u trajanju od 4 ili 15 mjeseci pa će tako u slučaju korištenja ovog prava od strane oca djeteta roditeljski dopust trajati 2 mjeseca duže, ali samo u slučaju njegova korištenja za prvo i drugo dijete. Ako roditeljski dopust koristi samo jedan roditelj, a to je u pravilu majka, roditeljski dopust  traje 6 odnosno 30 mjeseci.

Roditeljski dopust može se koristiti u cijelosti ili u njegovim dijelovima.

Zakonom o izmjenama i dopuni Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama koji je stupio na snagu 1. srpnja 2017. izmijenjena je visina naknade plaće koju roditelji ostvaruju za vrijeme korištenja prava na roditeljski dopust i koja sada iznosi iznosi 100% osnovice za naknadu plaće, ali ne može iznositi više od 120% proračunske osnovice mjesečno, odnosno više od 3.991,20 kuna. Zaposlenom roditelju naknada plaće odnosno novčana naknada ne može iznositi manje od 70% proračunske osnovice, neovisno radi li u punom ili nepunom radnom vremenu.

Zaposleni roditelj koji ne ispunjava uvjet staža osiguranja u trajanju od najmanje 12 mjeseci neprekidno ili 18 mjeseci s prekidima u posljednje dvije godine prije korištenja rodiljnog odnosno roditeljskog dopusta,  za vrijeme njegova korištenja ima pravo na novčanu naknadu koja iznosi 70% proračunske osnovice, odnosno iznos od 2.328,20 kuna.

Iznos od 2.328,20 kn mjesečno primati će zaposleni roditelj za vrijeme korištenja prava na roditeljski dopust za blizance, treće ili svako slijedeće dijete nakon isteka 6 mjeseci ako to pravo koristi jedan roditelj, odnosno 8 mjeseci ako to pravo koriste oba roditelja.

 

2. Nezaposleni roditelj

Nezaposleni roditelj ima pravo na rodiljnu i roditeljsku poštedu od rada te pravo na novčanu naknadu za vrijeme korištenja tih prava.

  1. Rodiljna pošteda od rada

Rodiljnu poštedu od rada obvezno od rođenja djeteta do 70. dana od dana rođenja djeteta koristi majka djeteta te rodiljnu poštedu od rada ima pravo koristiti do navršenog 6. mjeseca života djeteta, u neprekinutom trajanju. Nakon isteka 70. dana korištenja rodiljne poštede, majka djeteta može radi zaposlenja prekinuti korištenje ovog prava pri čemu otac djeteta ima pravo na korištenje preostalog dijela neiskorištenog prava, sukladno svom radnopravnom statusu, uz majčinu pisanu suglasnost i neovisno o radnopravnom statusu majke.

 

  1. Roditeljska pošteda od rada

Nakon isteka rodiljne poštede od rada, nezaposleni roditelj ima pravo na roditeljsku poštedu od rada u trajanju do navršene 1. godine života djeteta za prvo i drugo rođeno dijete, odnosno u trajanju do navršene 3. godine života djeteta za blizance, treće i svako sljedeće dijete. Roditelj koji koristi ovo prava može prekinuti njegovo korištenja radi zaposlenja te prenijeti to pravo drugom roditelju, koji je u istom radnopravnom statusu s korisnikom, radi korištenja preostalog dijela neiskorištenog prava na roditeljsku poštedu od rada, uz korisnikovu suglasnost.

 

  1. Novčana naknada

Za vrijeme korištenja prava na rodiljnu i roditeljsku poštedu od rada nezaposleni roditelj ima pravo na novčanu naknadu u iznosu od 70% proračunske osnovice mjesečno, odnosno u iznosu od 2.328,20 kuna.